Aplikace NETISPro

     O produktu

     Softwarový produkt s obchodním názvem NETISpro je moderní nástroj pro vedení účetní agendy podnikatelů a firem, účtující v soustavě jednoduchého nebo podvojného účetnictví. Sestává z jednotlivých agend, které jsou vzájemně on-line provázány. Lze uplatnit postupné zavádění software tak, jak rostou potřeby uživatele.

     NETISpro volně vychází z verze NETIS v prostředí DOS, přičemž jsou zde uplatněny bohaté zkušenosti z implementace a provozování účetního software v malých firmách i velkých organizacích na straně jedné a letitá programátorská praxe na straně druhé.

     Progresivní 32bitová architektura s plným využitím vlastností Windows dává předpoklady k úspěšné implementaci v tomto prostředí.

     Ovládání programu je navrženo tak, aby uživatelé navyklí komunikovat s programem výhradně pomocí klávesnice, neměli problémy. Program lze stejně dobře ovládat klávesnicí jako klasickou myší. Pro účetní program je tato vlastnost důležitá proto, neboť nenutí uživatele stále hledat myš na svém pracovním stole, aby v zápětí vložil potřebný numerický údaj z klávesnice.

     Pracovní plocha každé agendy NETISpro obsahuje řadu ikon, které usnadní spouštění nejpoužívanějších akcí, jako například vstup nového dokladu, seznam obchodních partnerů, vystavení faktury či zobrazení aktuálního ceníku.

     Uživatelé zajisté ocení přehledné zobrazování údajů v tabulkách a snadnou manipulaci. S nimi a to vyhledání údaje v libovolném sloupci s pokračovací klávesou pro další výběr a naprosto nestandardní funkci pro setřídění údajů obecně podle jakéhokoliv sloupce (hodnota, název, karta, datum, apod.) jen stiskem klávesy či poklepáním myši na příslušný buton. Samozřejmostí je možnost přesměrování výstupu při tisku do souboru či na obrazovku počítače ke snadné kontrole před vlastním tiskem. Implementovány jsou funkce pro tvorbu grafů k transparentní prezentaci ekonomických výsledků.

     Vstup dat vždy prochází kontrolou na příslušné číselníky či povolené údaje, k dispozici je vždy výběr z dostupných možností.


     NETISpro je od počátku koncipován jako produkt fungující v lokální počítačové síti stejně, jako na samostatném počítači. Zároveň je možné provozovat jednotlivé moduly odděleně na samostatných PC a data přenášet pomocí funkcí Export/Import. Jedna instalace umožní také účtovat více právnických či fyzických osob, ale pro každou účetní jednotku musí být vygenerován licenční kód.

     Základním modulem je Podvojné účetnictví, které agreguje data z ostatních agend a to Skladové hospodářství, Fakturace, Evidence majetku, Mzdová agenda, případně Výroba a plán MTZ a Lesní výroba. Doplňkovým modulem je Jednoduché účetnictví a Evidence knihy jízd.

Podvojné účetnictví
 • základní charakteristika
 • definice číselných řad dokladů
 • bankovní obraty, pořízení, import, automatické párování
 • generování příkazů k úhradě, výběr pro platbu, Internetové bankovnictví
 • faktury přijaté, pořízení, rozkontace, dopočet veličin
 • faktury vydané, on
 • line vstup z modulu Fakturace nebo import
 • pokladna
 • saldokonto odběratelů a dodavatelů
 • saldokonto ke dni, komparace stavu účtu a saldokonta
 • úroky a poplatky z prodlení
 • cizí měny
 • uskutečněná zdanitelná plnění, přijatá zdanitelná plnění, jen odchylky
 • kompletní tisk výkazu DPH pro finanční úřad
 • návrhy, sestavení a zaúčtování zápočtů
 • rozsáhlé výkaznictví
 • meziroční bilance s grafickým výstupem
 • graf meziročního vývoje libovolného účtu nebo účetní třídy
Skladová evidence - základní charakteristika
 • neomezený počet skladů
 • skladové skupiny a podskupiny
 • definice skladu jako prodejní
 • prodejní sklad s možností přípravy ceníku s platností od data
 • několik cenových hladin
 • oceňování skladu metodou váženého aritmetického průměru nebo pevných cen
 • příjemky, výdejky, meziskladové
 • kompletní problematika čárových kódů, generování vlastních včetně tisku
 • transakce skladu, jednoduchá a přehledná oprava dokladu
 • kompletní zaúčtování skladu
 • vydané objednávky, evidence na skladové položky, výstup do tab.procesoru (např.Excel) a odeslání e-mail přímo z aplikace
 • přijaté objednávky
 • rezervace (blokace) skladové položky
 • vazba na pokladní systémy (např. EURO 2000)
 • statistika, tiskové výstupy, přehledy
 • inventura skladu
 • přímá vazba na fakturaci
Fakturace - základní charakteristika
 • daňový doklad - faktura
 • jednoduchý daňový doklad
 • zálohová faktura
 • výdejka - dodací list
 • dobropis
 • vrubopis
 • slevy/přirážky na položky faktury
 • fakturace skladových položek s okamžitou aktualizací stavu
 • fakturace neskladových položek s vazbou na ceník
 • doprovodné texty faktur s automatickou předvolbou
 • přímý prodej s využitím čárových kódů
 • statistika, přehledy, grafické výstupy
 • kompletní zaúčtování
Evidence majetku - základní charakteristika
 • investiční majetek
 • účetní a daňové odpisy
 • majetkové transakce
 • operativní evidence neinvestičního majetku
 • leasing majetku, účtování leasingové splátky, účtování nákladů
 • vyřazený majetek
 • měsíční závěrka
 • výkazy, tiskové výstupy, rekapitulace, inventura majetku
 • kompletní zaúčtování
Mzdová agenda - základní charakteristika
 • kmenový soubor zaměstnanců
 • odpočitatelné položky
 • modifikovatelná daňová tabulka
 • druhy zaměstnaneckého poměru
 • výkony na zakázku, střediska
 • číselník činností
 • stálé platby
 • mzda na účet
 • problematika stravenek
 • personalistika
 • kompletní generování platebních příkazů z mezd
 • mzdové listy, zápočtové listy, potvrzení o příjmu
 • výkaznictví, pojišťovny, statistika
Jednoduché účetnictví - základní charakteristika
 • definice číselných řad dokladů
 • bankovní doklady
 • pokladní doklady
 • nepeněžní zápisy
 • peněžní deník, rekapitulace, zkrácený, úplný
 • faktury vydané - fakturace s vazbou na sklady
 • kniha pohledávek
 • faktury přijaté
 • kniha závazků
 • příkazy k úhradě
 • soupis DPH
 • výkaz majetku a závazků
 • výkaz příjmů a výdajů
 • orientační daň z příjmu fyzických osob
 • tiskové výstupy, přehledy
Lesní výroba
 • výrobně mzdové lístky
 • dodací výkupní lístky
 • výrobní hmotové lístky
 • soupisky ostatních mezd
 • střediska a úseky
 • lokality
 • výrobní a mzdové výkony
 • sortiment
 • druh mzdy
 • zaměstnanci a externí pracovníci
 • vazba na mzdovou agendu
 • vazba na fakturaci
 • sledování stavu dříví na lokalitě, odvozní místo
 • stav skladu
 • statistika, tiskové výstupy, přehledy
 • kompletní zaúčtování